+

ATP-Toàn Cầu Store 2 Chiếc SY8288CRAC SY8288C SY8288 (BAC7LN BAC5CU BAC6DC Bắc...) QFN-20 Thành Phần Điện Tử Tích Hợp IC

USD 3.61

ATP-Toàn Cầu Store 2 Chiếc SY8288CRAC SY8288C SY8288 (BAC7LN BAC5CU BAC6DC Bắc...) QFN-20 Thành Phần Điện Tử Tích Hợp IC

Description
Specification
E32-A03-1
USD 103.00
+